Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
NÉMET TÖRTÉNELEM ÉS KULTÚRA DÉLKELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN ALAPÍTVÁNYI TANSZÉK

 

2015/2016

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2015/2016 tanév 2. félév

 

Dr. habil. Tóth Ágnes

 

Magyarország társadalomtörténete a 20. században.

Cél: Magyarország 1920 utáni társadalomtörténetének áttekintése, összehasonlítva az európai folyamatokkal. Ezzel összefüggésben tárgyalásra kerül az értelmezési keret és a legfontosabb fogalmak meghatározása is.

 

A történelem személyessége.

Cél: Magyarország 1945 utáni szovjetizálása folyamatának, a kommunista diktatúra eseményeinek, hatalmi berendezkedésének a társadalmi tapasztalat, az egyes személy által megélt történetének a vizsgálata.

 

Új világrend születik. A versailles-i és a párizsi békeszerződések.

Cél: A versailles-i és a párizsi  békeszerződéseknek a kelet-közép-európai országokra gyakorolt hatásának vizsgálata. A nagyhatalmak és az érintett országok politikai elitjeinek, illetve kisebbségeik törekvéseinek megállapítása, a  két békeszerződés koncepcionális elemeinek összevetése. 

 

Gyimesi Réka

 

A hon és népismeret forrásai és a helytörténetírás (előadás és szeminárium, másokkal közösen)

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a helytörténeti kutatás fontosabb forrásaival, kutatási lehetőségeivel.

 

A társadalomtörténet alapjai (szeminárium)

A kurzus megismerteti a hallgatókat a társadalmi, társadalomtörténeti folyamatok tanulmányozásához szükséges alapfogalmakkal, meghatározó elméletekkel, irányzatokkal, demográfiai, társadalomstatisztikai, valamint a társadalmi nagycsoportok történetének, a társadalom szerkezetváltozásainak alapjaival. A hallgatók megismerkednek a társadalomtörténet-írás főbb irányzataival, fő képviselőinek munkásságával és a kapcsolódó rokontudományokkal.

 

Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medencében (szeminárium)

A kurzus középpontjában a különböző népcsoportok, kultúrák közötti kapcsolat és kölcsönhatás vizsgálata áll, melyet a hallgatók egy projektmunka keretében dolgoznak fel, melyet egy hon- és népismeret tanóra, vagy egy délutáni szakkör kereteibe helyeznek el.

 

Közgazdaságtani, statisztikai és demográfiai alapismeretek 2. (előadás, másokkal közösen)

Az órákon a hallgatók megismerik, majd kézbe veszik a korabeli statisztikai kiadványokat és térképeket, a későbbiek során pedig minden órán sokszínű ábrákkal, grafikonokkal és táblázatokkal találkoznak, melyek állandóan frissülnek (könnyen elérhető lapokból: napilapokból, hetilapokból valók), illetve 19-20. századi magyar és európai gazdaság-, társadalom, és politikatörténet tanításához, tanulásához nélkülözhetetlenek, mert rajtuk keresztül az alapvető típusokkal ismerkedhetnek meg a hallgatók.

 

Magyarország története 1849-1914 és Magyarország társadalma és gazdasága 1849-1914 (szeminárium)

A kurzus célja a Magyarország története a Habsburg Birodalomban 1849-1914 c. előadás témaköreinek részletes feldolgozása hallgatói referátumok, források elemzése és közös munka keretében. Az eseménytörténet mellett fontos szerepet kap a kor gazdaságának, társadalmának és népességének megismerése, illetve a témakörök közötti összefüggések felvázolása.

 

Népesség, település, életmód (szeminárium, másokkal közösen)

A kurzus során áttekintjük a témában fontos alapfogalmakat és összefüggéseket, a népesedési folyamatokat, a települések fejlődésének fázisait, a városodás és városiasodás folyamatait, a falvak és városok településstruktúrában elfoglalt helyének változását, a hétköznapi életet befolyásoló politikai döntések, történelmi események sorát, körbejárjuk a kisebbségek, a tanyák, az ipari városok, lakótelepek, valamint a társadalmi és földrajzi mobilitás kérdéseit.

 

Településtörténet, várostörténet, városi kultúrák a 19. században (szeminárium, másokkal közösen)

A kurzus célja, hogy a hallgatók egy közösen elkészített projektmunkán keresztül nyomon kövessék a dualizmuskori városok átalakulását, társadalmi összetételük, gazdasági funkcióik megváltozását. A közösen végzett munka során a hallgatóknak figyelemmel kell lenniük a városok térszerkezetének változásaira, a lakosok térhasználatának módjaira, illetve az épületállomány alakulására is. A szeminárium az előzetes elméleti áttekintéseket követően csoportmunkára épül, ehhez nyújt segítséget a Janus Pannonius Múzeum várostörténeti kiállításának közös megtekintése.

 

2015/2016 tanév 1. félév

 

Dr. habil. Tóth Ágnes

A homogenizáló nemzetállam eszköztára

Társadalomstruktúra és nemzetiségpolitika Magyarországon 1945-2011

Új világrend születik. A Versailles-i és a Párizsi békeszerződések

 

Gyimesi Réka

A társadalom- és gazdaságtörténet kutatásának elmélete és gyakorlata

A társadalom Európában és Magyarországon a 18-19. században

Egyének, családok, nemzedékek

Közgyűjteményi és könyvtári alapismeretek szeminárium

Mindennapi élet, életmód és művelődés a 19-20. században (előadás és szeminárium)

Társadalom- és művelődéstörténet a 18-20. században